Lara Adrian in tour in Italia

Care ragazze, state passando bene le ferie?
Avete scelto mete esotiche o state girando la nostra bella Italia?
Quest'anno, se vi trovate in giro per l'Italia, avrete la possibilità di incontrare una delle autrici che quest'anno vi ha fatto più volte sospirare!
Parlo di Lara Adrian...e questo è il suo tour:
TOUR ADRIAN 21 SETT - 2 OTT


DATA CITTA' LOCATION ORARIO
giovedì 22 sett TORINO FELTRINELLI Piazza C.L.N PRESENTAZIONE 18.00
venerdì 23 sett GENOVA FELTRINELLI via Ceccardi PRESENTAZIONE 18.00
sabato 24 sett MILANO FELTRINELLI c.so Buenos Aires FIRMA COPIE 16.00
sabato 24 sett MILANO MULTICENTER MONDADORI via Marghera PRESENTAZIONE 18.00
domenica 25 sett PADOVA LOVAT Parco Commerciale di Padova Est (accanto a Ikea) PRESENTAZIONE 18.30
lunedì 26 sett TRIESTE LOVAT Viale XX Settembre 20, c/o stabile Oviesse, terzo piano PRESENTAZIONE 18.00
martedì 27 sett VILLORBA (TREVISO) LOVAT Via Newton 13 PRESENTAZIONE 18.30
mercoledì 28 sett BOLOGNA LIBRERIA COOP OFFICINE MINGANTI via dell'indipendenza angolo via Ferrarese FIRMA COPIE E BRINDISI CON L'AUTRICE 12.30
mercoledì 28 sett FIRENZE LIBRERIA EDISON - Piazza della Repubblica, 27 PRESENTAZIONE 18.00
giovedì 29 sett NAPOLI MEGASTORE FELTRINELLI stazione PRESENTAZIONE 18.00
venerdì 30 sett BARI FELTRINELLI via melo 119 FIRMA COPIE 16.00
venerdì 30 sett MATERA WOMEN'S FICTION FESTIVAL FESTA DEDICATA A LEGGEREDITORE 19.00
sabato 1 ott MATERA WOMEN'S FICTION FESTIVAL FIRMA COPIE da def.
sabato 01 ott ROMA LIBRERIA FANUCCI Via di Vigna Stelluti 162 PARTY LA STIRPE DI MEZZANOTTE 19.00
domenica 02 ott ROMA NUOVA EUROPA GRANAI via Rigamonti 100 PRESENTAZIONE 12.00

Per maggiori informazioni LEGGEREDITORE
Che dite?!
Vi andrebbe di fare una capatina?
Noi avremo la possibilità di incontrarla a Matera e come sempre documenteremo il tutto per rendervi partecipi...
Contente di questa notiziona di piena estate?!

Ele1 commento:

  1. Lek wywo³uje [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie wch³aniania posady tluszczowych za spraw¹ ludzki stworzenie. Owo w ca³oœci nowy lek w celu sikorek, które potrzebuj¹ odchudziæ siê tudzie¿ pokonaæ na przewy¿szaj¹cy bieg posi³ków. Farmaceutyk ów poprzewraca podnieœæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety i æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów nabêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do ¿ywej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi tudzie¿ po dane o lekach. Góry wobec tego alli Orêdujemy tej¿e posiad³oœci¹ zap³atê wyci¹gów a w³aœciwie w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu w najwy¿szym stopniu swoistych natomiast rasowych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie towarów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ chwilowo trójka typy prepratów. Nasza apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w strategia niezawodny tudzie¿ przesy³a [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] ekstrakty w ci¹gu zaledwie niejakiego dnia od chwili momentu przeprowadzenia twojego zainteresowania. Przed chwil¹ z owego zyskuje wyj¹tkowe [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] oceny pacjentów. Na luŸny brzuszekJest sporo aneksów diety na wyszczuplenie. Do zupe³nych przywieraj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie stwierdzonym zaœ natomiast wykazanym dzia³aniem byæ mo¿e zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jakkolwiek tudzie¿ æwiczenie fizyczne w solidnym stopniu predestynuj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza jest czasem, gdy krwawienie przestaje, tudzie¿ jajniki bezwarunkowo przestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê obrotne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Chronos menopauzy lecz nie zdradza w celu twarzy pieknej zguby i powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

    RispondiElimina

Non dimenticate di firmare i vs commenti e di spuntare il pallino ANONIMO se non avete un account google.
I vostri commenti non sono moderati,ma nel caso fossero ritenuti offensivi, potrebbero essere cancellati anche dopo la pubblicazione. Confidiamo nella vostra educazione :)

Grazie, la vostra opinione e' preziosa!